Истраги

  • Финален извештај за истрагата на сериозен инциден на воздухопловот на Wizz Air (WZZ) A320, MSN 4716, со регистарска ознака HA-LWK, која се случи на 29.03.2018. во Скопје, Република Македонија Извештај

  • Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловотPIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија